Nittaku – C Grade

Results

19:00
C Grade
02 Autumn 2022

Nittaku – C Grade vs Stiga - C Grade

19:00
C Grade
02 Autumn 2022

Nittaku – C Grade vs Butterfly - C Grade

19:00
C Grade
02 Autumn 2022

Nittaku – C Grade vs (Bye)

3 - 8
C Grade
02 Autumn 2022

Donic – C Grade vs Nittaku - C Grade

5 - 4
C Grade
02 Autumn 2022

Andro – C Grade vs Nittaku - C Grade

6 - 3
C Grade
02 Autumn 2022

Nittaku – C Grade vs Stiga - C Grade

7 - 4
C Grade
02 Autumn 2022

Nittaku – C Grade vs Butterfly - C Grade

4 - 6
C Grade
01 Summer 2022

Grand Final Nittaku vs Donic

4 - 6
C Grade
01 Summer 2022

Semi Final Stiga (1) vs Nittaku (4)

9 - 2
C Grade
01 Summer 2022

Nittaku – Melton – C Grade vs Joola - Melton - C Grade

9 - 2
C Grade
01 Summer 2022

Donic – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade

3 - 8
C Grade
01 Summer 2022

Andro – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade

5 - 6
C Grade
01 Summer 2022

Nittaku – Melton – C Grade vs Stiga - Melton - C Grade

5 - 6
C Grade
01 Summer 2022

Nittaku – Melton – C Grade vs Butterfly - Melton - C Grade

3 - 2
C Grade
01 Summer 2021

Grand Final (Andro) vs (Nittaku)

2 - 3
C Grade
01 Summer 2021

Semi Final (Butterfly) vs (Nittaku)

3 - 2
C Grade
01 Summer 2021

Andro – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade

19:00
C Grade
01 Summer 2021

Nittaku – Melton – C Grade vs (Bye)

2 - 3
C Grade
01 Summer 2021

Donic – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade

19:00
C Grade
01 Summer 2021

Donic – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade

2 - 3
C Grade
01 Summer 2021

Nittaku – Melton – C Grade vs Stiga - Melton - C Grade

19:00
C Grade
01 Summer 2021

Nittaku – Melton – C Grade vs Stiga - Melton - C Grade

1 - 4
C Grade
01 Summer 2021

Nittaku – Melton – C Grade vs Butterfly - Melton - C Grade

19:00
C Grade
01 Summer 2021

Nittaku – Melton – C Grade vs Butterfly - Melton - C Grade

19:00
C Grade
Summer 2020

Nittaku – Melton – C Grade vs (Bye)

4 - 1
C Grade
Summer 2020

Donic – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade

3 - 2
C Grade
Summer 2020

Andro – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade

0 - 5
C Grade
Summer 2020

Nittaku – Melton – C Grade vs Stiga - Melton - C Grade

1 - 4
C Grade
Summer 2020

Nittaku – Melton – C Grade vs Butterfly - Melton - C Grade